ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

 

ARIA CURRICULARĂ MATEMATICĂ ŞI ŞTIINŢE

ANUL ŞCOLAR 2013/2014

Aria curriculară Matematică şi ştiinţe este alcătuită din 15 profesori organizaţi în 4 comisii  coordonate de către un şef de catedră. Responsabil al ariei curriculare este prof. Ferşeta Mirela.

Activitatea Comisiei se desfăşoară, conform Planului managerial organizat pe tipuri de activităţi: Activitatea de predare – învăţare, Participarea la concursuri şi proiecte, Perfecţionarea profesională

Activitatea de predare – învăţare

Pentru a realiza un învăţământ de calitate, activitatea de predare-învăţare este planificată atent de către fiecare cadru didactic, atât la începutul anului şcolar cât şi pentru fiecare unitate de învăţare.

Pentru îndeplinirea obiectivelor stabilite la începutul anului sunt  realizate următoarele activităţi:

  • se folosesc metode didactice active, centrate pe elev şi bazate pe o abordare interdisciplinară şi transcurriculară;
  • sunt realizate şi folosite fişe de lucru şi fişe de evaluare;
  • se selecţionează seturi de probleme pe capitole, care să corespundă competenţelor specifice propuse în planificare;
  • se dau elevilor spre studiu teme, concretizate în realizarea unor referate;
  • se folosesc scheme şi diagrame logice în rezolvarea de probleme;
  • se urmăreşte apropierea conţinutului învăţării de practica învăţării eficiente,creând condiţii favorabile fiecărui elev de a-şi forma şi dezvolta competenţele într-un ritm individual;
  • se efectuează ore de laborator la fizică, chimie şi bilogie ;

O atenţie deosebită este acordată pregătirii elevilor de clasa a XII-a pentru bacalaureat, prin ore suplimentare, procurarea de materiale didactice, organizarea de simulări de examen.

Evaluarea şi notarea elevilor se face periodic, fiecare elev fiind urmărit atât în contextul participării la orele de curs cât şi prin rezultatele obţinute. La fiecare sfârşit de temă sau capitol, se realizează o evaluare sumativă, iar la sfărşit de capitol elevii dau teze la matematică şi fizică. Elevii sunt informaţi permanent în legatură cu baremele de evaluare şi notare, ei singuri putând să-şi realizeze autoevaluarea ştiindu-şi creditele înscrise în Jurnalul profesorului. Elevii realizează referate, portofolii și proiecte, care sunt prezentate în fața clasei, cele mai bune fiind selectate pentru sesiunea de comunicări.

 

 

 

Participarea la concursuri

Profesorii de matematică, fizică, chimie şi biologie participă la fazele locale, judeţene şi naţionale ale olimpiadelor şcolare, ca profesori corectori sau la asistat.

În vederea participării elevilor la concursuri profesorii din Comisie organizează şi realizează programe de pregătire. Astfel, la nivelul şcolii există Cercul de fizică şi tehnologii “Ştefan Procopiu” în cadrul căruia doamnele prof. Turcu Doina si Ferşeta Mirela  pregătesc elevii pentru a participa la Concursul “Stefan Procopiu” pentru secţiunile: “Fizica aplicata”, “Grupuri de cooperare”, “Tehnici de laborator” .

Membrii catedrei de matematică organizează pregătiri suplimentare pentru toate fazele Concursului ”Adolf Haimovici”  şi ale Concursului ”Dan Barbilian”şi îndrumă elevii pentru a rezolva probleme din Revista de Matematică şi Informatică, Constanţa.

Dna. prof.Maeschi Gabriela şi Caciandone Claudia  antrenează  elevii să participe la diferite activităţi , precum: Sesiuni de comunicări ştiinţifice, olimpiade şcolare, concursuri interactive – de exemplu  „Xperimania”, Olimpiada de chimie şi Concursul Naţional de chimie „Petru Poni” .

 

Perfecţionarea profesională

Profesorii comisiei se preocupă de perfecţionarea profesională,  participând la cursuri de perfecţionare, proiecte locale sau internaţionale, simpozioane şi sesiuni de comunicări pentru profesori.

 

 

Baza materială

Baza materială a şcolii conţine Laboratoare de fizică, chimie şi biologie, dotate cu truse de laborator pentru elevi şi  laboratorul de infomatică.